Direct naar content

Watersysteemheffing Eigenaar

Het hoogheemraadschap geeft geld uit om wateroverlast en overstromingen zo veel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld geld voor werk aan veilige dijken en kades. Ook regelt het hoogheemraadschap het waterpeil (de waterhoogte) in het gebied. Daarnaast zorgt het hoogheemraadschap ook voor schoon water in sloten en plassen en voor natuurontwikkeling. Met het geld van de watersysteemheffing betaalt het hoogheemraadschap de gemaakte kosten. Deze kosten verdeelt het hoogheemraadschap over eigenaren en bewoners. Als de bewoner een huurder is, dan betaalt hij mee omdat hij kan wonen in dit gebied. Een eigenaar betaalt voor de werkzaamheden om het eigendom te beschermen tegen wateroverlast. Een eigenaar die ook in de woning woont heeft dus een dubbel belang. Daarom betaalt hij als bewoner en als eigenaar.

Voor wie?

Iedereen die op 1 januari eigenaar is van een woning, (bedrijf)pand, onbebouwde grond of een natuurterrein.

Hoe is de belasting berekend?

Gebouwen (inclusief glastuinbouw)
Dit is een vast percentage van de WOZ-waarde. U ontvangt de WOZ-waarde van uw gemeente. Voor Delft, Schiedam en Vlaardingen stelt de RBG de WOZ-waarde vast.
Onbebouwde grond en natuurterreinen
Door het aantal hectare te vermenigvuldigen met het tarief. We krijgen de oppervlaktegegevens van het Kadaster. Als u uw onroerende zaak later in het jaar verkoopt, betaalt u toch voor het hele jaar. Meestal berekent de notaris een gedeelte door aan de nieuwe eigenaar. Maar dat hoeft niet.

Tarief

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Is kwijtschelding mogelijk?

Nee, dit is niet mogelijk.