Direct naar content

WOO-verzoek: Informatie over organisatie en personeel RBG

Woo-verzoek WOO050923, 5 september 2023

Graag wil ik in goede overzichtelijke staat; mandaat, volmacht en publiekrechtelijke rechtspersonen van uw organisatie ontvangen. Ik wil graag inzage waar de mandaatgever zijn toestemming geeft aan de gemandateerde via het bevoegdhedenregister.

Beslissing op verzoek WOO050923, 20 september 2023

Op 5 september 2023 ontving ik uw verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). U verzoekt om informatie met betrekking tot mandaat, volmacht en publiekrechtelijke rechtspersonen. Daarnaast verzoekt u om een lijst van alle medewerkers en bestuur van de organisatie inclusief functie en omschrijving.

Wettelijk kader

Ingevolge artikel 4.1 van de Woo kan een ieder een verzoek om publieke informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Uitgangspunt van de Woo is dat publieke informatie vervat in een document openbaar is, tenzij er sprake is van een van de uitzonderingsgronden van artikel 5.1 van de Woo of een van de beperkingen van artikel 5.2 van de Woo.

Besluit

Ik besluit uw verzoek af te wijzen.

Overwegingen

De Woo is niet van toepassing op informatie die al openbaar is. U verzoekt om informatie met betrekking tot mandaten. Dit is vastgelegd in het ‘Algemeen Mandaatbesluit RBG’. Dit besluit is al openbaar.

U vindt dit besluit via Overheid.nl (https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR638120/4).

Daarnaast verzoekt u om een lijst van alle medewerkers en bestuur van de organisatie inclusief functie en omschrijving.

Uw verzoek valt in twee delen uiteen: de namen van de medewerkers enerzijds en de namen van de bestuursleden anderzijds.

De namen van de bestuursleden van de RBG kunt u vinden op de website van de RBG (https://www.derbg.nl/over-ons/bestuur/). Deze informatie is dus al openbaar, zodat de Woo niet toepassing is.

Ten aanzien van de medewerkers geldt het volgende. Hoewel het uitgangspunt van de Woo is dat overheidsinformatie openbaar is zijn er uitzonderingsgronden die dit beperken. De uitzonderingsgronden staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Als het een absolute uitzonderingsgrond is, mag ik de informatie niet verstrekken. Als het een relatieve uitzonderingsgrond is. moet ik het algemeen belang van openbaarheid afwegen tegen het specifiek belang dat de uitzonderingsgrond beschermt. Als ik informatie weiger, moet ik motiveren waarom ik dat doe.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan ik geen informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om persoonsgegeven die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon zoals namen, e-mailadressen, telefoonnummers en functienamen.

Bij uw verzoek is dit het geval. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de identiteit van de medewerkers niet bekend wordt omdat dit de privacy van de medewerkers kan schenden. Dat vind ik niet wenselijk. Daarom maak ik deze persoonsgegevens niet openbaar.  

Publicatie

Een geanonimiseerde versie van dit besluit wordt op www.derbg.nl gepubliceerd.

Met vriendelijke groet,
Dagelijks bestuur Regionale Belasting Groep,
namens dezen,

Wat als u het niet eens bent met de beslissing?

Tegen mijn beslissing op uw verzoek kan door u binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur, Regionale Belasting Groep, postbus 4083, 3102 GB Schiedam.