Direct naar content

Privacyverklaring

De Regionale Belasting Groep (RBG) vindt de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. In deze privacyverklaring willen we u heldere  informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

De RBG verwerkt uw persoonsgegevens om de belasting te regelen voor waterschappen en gemeenten. Ook gebruiken we persoonsgegevens om de wet WOZ uit te voeren. Dit zijn wettelijke taken van de RBG. Sommige gegevens gebruiken we om u beter te kunnen helpen. Dit gaat bijvoorbeeld om uw telefoonnummer en e-mailadres.

Recht op privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Daarom gaat de RBG zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. De RBG geeft uw (persoons)gegevens niet zonder uw toestemming aan andere organisaties of personen. Behalve als de RBG dat moet volgens de wet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan duidelijke regels hoe organisaties met persoonsgegevens moeten omgaan. De RBG gebruikt uw persoonsgegevens niet voor commerciële zaken.

Uw privacy bij de balie en telefoon

Hebt u vragen? Dan kunt u ons bellen. Of u kunt langskomen bij onze balie (op afspraak). Wij vragen eerst om uw BSN en geboortedatum. Dit doen we om uw persoonlijke gegevens beter te beschermen. Daarna delen we pas vertrouwelijke informatie. We willen hiermee voorkomen dat de informatie bij mensen terechtkomt die daar geen recht op hebben.

Sommige persoonsinformatie geven we nooit aan de telefoon. Het gaat bijvoorbeeld om uw burgerservicenummer (BSN), geboortedatum of adresgegevens.

Belt u ons via het algemene nummer 088 291 10 00? Dan kunnen de gesprekken opgenomen worden voor training en kwaliteitszaken. Deze opgenomen gesprekken verwijderen we na 6 maanden.

Wij beveiligen uw gegevens

De RBG neemt de bescherming van uw gegevens serieus. En neemt maatregelen om de volgende zaken te voorkomen:

  • misbruik
  • verlies
  • toegang zonder toestemming
  • ongewenst bekend maken
  • wijziging zonder dat het mag

Denkt  u dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn. Of dat er misbruik wordt gemaakt van uw gegevens? Meld dit dan via privacy@derbg.nl .

Wij houden uw gegevens geheim

Medewerkers van de RBG moeten uw gegevens geheim houden. Alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens. De functionaris voor gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de wettelijke privacyregels.

Delen van persoonsgegevens met andere organisaties of personen

De RBG verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan andere organisaties of personen als dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke taken, een publiekrechtelijke taak of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens op onze website

Vult u persoonsgegevens op de website in? Dan gebruikt de RBG deze alleen voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Vult u bijvoorbeeld het contactformulier in. Dan gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om uw vraag te reageren.

Persoonsgegevens in onze digitale balie

Maakt u gebruik van onze digitale balie (Mijn RBG)? En geeft u daar uw telefoonnummer of e-mailadres? Uw e-mailadres en/of telefoonnummer gebruiken wij soms om contact met u op te nemen. Denk hierbij aan vragen of informeren over:

  • een ingeleverd bezwaarschrift
  • een verzoek om kwijtschelding
  • een door u doorgegeven verandering
  • een betalingsafspraak

Verandert uw telefoonnummer of e-mail? Dan kunt u dit digitaal doorgeven via Mijn RBG. Ook kunt u deze gegevens via Mijn RBG verwijderen.

Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen

De RBG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij houden ons hierbij  aan de geldende wettelijke termijnen om gegevens te bewaren.

Cookies

De website van de RBG maakt gebruik van cookies. Deze cookies houden geen persoonsgegevens bij. De cookies zorgen ervoor dat de website technisch beter werkt. En beter te gebruiken is. Ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Door de cookies kunnen we ook zien hoeveel mensen de website bezoeken.

We zien niet wie de website via welke computer bezoekt. We gebruiken de cookies niet om privégegevens van uw computer te lezen. Of om wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze uw computer niet infecteren met een virus. U kunt zich via de instelling van uw internetbrowser afmelden voor cookies. Deze worden dan niet meer opgeslagen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hebben wij uw gegevens nodig  voor het uitvoeren van onze wettelijke taak? Dan kunt u uw gegevens niet laten verwijderen.

Hoe gebruikt u uw recht?

Dien  een verzoek in bij de RBG. Dit kan schriftelijk of via privacy@derbg.nl . Wilt u uw gegevens inzien? Kom dan naar ons kantoor (op afspraak).  Het is belangrijk dat u bewijst dat u het bent. Dat kan door een identiteitsbewijs te laten zien.  Hiermee bewijst u gelijk dat de gegevens die u wilt bekijken, aanpassen of verwijderen echt van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Voor schriftelijke verzoeken:
Regionale Belasting Groep
t.a.v. functionaris voor gegevensbescherming
Postbus 4083
3101 GB Schiedam

Als u een klacht wilt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), kunt u dit doen via hun website. U kunt alleen een klacht indienen als deze gaat over uw eigen persoonsgegevens. Of als u gemachtigd bent om namens een ander een klacht in te dienen. Op de website van de AP vindt u een formulier waarmee u uw klacht kunt indienen. Het is belangrijk dat u uw klacht zo duidelijk mogelijk omschrijft en eventuele bewijsstukken meestuurt. Voor meer informatie zie de website Autoriteit Persoonsgegevens

Aanpassen privacyverklaring

De RBG kan deze privacyverklaring aanpassen zonder waarschuwing vooraf. De aanpassingen gaan in als ze op de website van de RBG staan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 januari 2024.