Direct naar content

Woo-verzoek: Aantallen aanslagen en bezwaarschriften 2018 t/m 2020

Woo-verzoek WOB2301 20 maart 2023

U heeft een WOO-verzoek ingediend bij de gemeente Vlaardingen. De gemeente Vlaardingen heeft dit WOO-verzoek doorgestuurd naar de Regionale Belasting Groep.

Hierbij verzoek ik u met een beroep op de WOO, om openbaarmaking van documenten (zoals bijvoorbeeld neergelegd in managementrapportages en informatie ten behoeve van de begroting) met betrekking tot de hierna omschreven bestuurlijke aangelegenheid:

 1. Aantal door de gemeente Vlaardingen opgelegde aanslagen in 2018, 2019 en 2020 ter zake van de heffingen
  • Afvalstoffenheffing
  • Reinigingsrechten
  • Baatbelasting
  • BIZ-bijdrage
  • Leges bouwvergunning
  • Precariobelasting
  • Rioolbelasting
  • Reclamebelasting
  • Toeristenbelasting
  • Vermakelijkhedenretributie
 2. Aantal ingediende bezwaarschriften tegen in 2018, 2019 en 2020 opgelegde aanslagen ter zake van bovengenoemde heffingen.
 3. Aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften. Deze bezwaarschriften zijn ingediend tegen in 2018, 2019 en 2020 opgelegde aanslagen ter zake van bovengenoemde heffingen.
 4. Aantal beroepschriften bij rechtbanken ingediend tegen uitspraken inzake bezwaarschriften van in 2018, 2019 en 2020 opgelegde aanslagen ter zake van bovengenoemde heffingen.
 5. Aantal hoger beroepschriften bij gerechtshoven ingediend tegen uitspraken van rechtbanken inzake in 2018, 2019 en 2020 opgelegde aanslagen ter zake van bovengenoemde heffingen.
 6. Aantal cassatieberoepen bij Hoge Raad ingediend tegen uitspraken van gerechtshoven inzake in 2018, 2019 en 2020 opgelegde aanslagen ter zake van bovengenoemde heffingen.

Beslissing verzoek WOB2301 24 april 2023

Wettelijk kader

Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de WOO

Besluit

Ik besluit de door u gevraagde informatie openbaar te maken. De door u gevraagde documenten (informatie) zijn niet neergelegd in de begroting of bestaande managementrapportages. Hierin staan o.a. veelal bedragen in plaats van aantallen. De door u gevraagde documenten (informatie) hebben wij uiteraard wel beschikbaar in ons belastinginformatiesysteem. In de bijlagen vindt u de documenten met de door u gevraagde informatie. Voor de duidelijkheid: het aantal ingediende hoger beroepschriften en cassatieberoepen inzake in 2018, 2019 en 2020 opgelegde aanslagen ter zake van bovengenoemde heffingen is 0 (vraag 5 en 6).

Met vriendelijke groet,
Dagelijks bestuur Regionale Belasting Groep,
namens dezen,

Wat als u het niet eens bent met de beslissing?

Tegen mijn beslissing op uw verzoek kan door u binnen zes weken na de verzenddatum van de ze brief schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur, Regionale Belasting Groep, postbus 4083, 3102 GB Schiedam.

Bijlage 2: aantallen rechtbank gemeente Vlaardingen

Belasting Jaar Aantal
Rioolheffing 2018 2
Afvalstoffenheffing 2018 1
Afvalstoffenheffing 2020 1

Bijlage 1 is nog niet toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Is het document voor u niet toegankelijk? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier. Kies als onderwerp ‘andere vraag’. U kunt ons op werkdagen ook bellen: 088 291 10 00. Wij zoeken dan naar een passende oplossing, zodat u toegang hebt tot de informatie.