Watersysteemheffing Eigenaren

Wie moet de watersysteemheffing eigenaren betalen?

U betaalt de watersysteemheffing eigenaren als u eigenaar bent van een woning, (bedrijfs)pand, onbebouwde grond, of een natuurterrein.

Hoe wordt de watersysteemheffing eigenaren berekend?

Gebouwen (inclusief glastuinbouw)
De watersysteemheffing voor eigenaren van gebouwd onroerend goed - zoals woningen en bedrijfspanden - is een vast percentage van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is de door de gemeente vastgestelde waarde van uw onroerend goed. Voor de gemeente Delft, Schiedam en Vlaardingen stelt de RBG de WOZ-waarde vast.

Onbebouwde grond en natuurterreinen
De watersysteemheffing voor eigenaren van natuurterreinen en overige onbebouwde grond wordt berekend door het aantal hectare te vermenigvuldigen met het tarief. Uitgangspunt hierbij zijn de oppervlaktegegevens uit het Kadaster.
Als u uw onroerende zaak later in het jaar verkoopt, betaalt u toch voor het hele jaar. Normaal gesproken berekent de notaris deze belasting bij verkoop door aan de nieuwe eigenaar. Dit is echter een zaak tussen koper en verkoper.

Waarom betaal ik watersysteemheffing eigenaren?

Uit de watersysteemheffing betaalt het hoogheemraadschap alles wat nodig is om wateroverlast en overstromingen te voorkomen. Denk aan sterke dijken en kades, de bouw van nieuwe gemalen, het verbreden van oevers en het aanleggen van waterbergingen. Met een deel van het geld zorgt het hoogheemraadschap voor schoon water in sloten en (zwem)plassen en voor natuurontwikkeling in uw omgeving. 

Wat is het tarief van de watersysteemheffing eigenaren?
Het antwoord op deze vraag hangt af van de locatie. Uw informatie vindt u door de postcode met huisnummer (zonder toevoeging) in te voeren.
Check uw postcode
Wanneer kan ik de aanslag voor watersysteemheffing eigenaren verwachten?

De RBG verstuurt de aanslagen 2019 in de volgende maanden:

Januari/Februari/maart

Waterschapsbelastingen voor gebruikers (huurders)

2e kwartaal

Waterschapsbelastingen voor eigenaren

U ontvangt uw aanslag later als op het moment dat we de aanslagen opleggen nog niet al uw gegevens bekend zijn.

 

Krijg ik vermindering van de watersysteemheffing eigenaren als er iets aan mijn stiuatie wijzigt in de loop van het jaar?
Waarom betaal ik als eigenaar van een woning meer watersysteemheffing dan een huurder?
Is het voor de watersysteemheffing eigenaren van belang uit hoeveel personen mijn huishouden bestaat?
Kan ik bezwaar maken tegen watersysteemheffing eigenaren?
Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de watersysteemheffing eigenaren?
Kan ik watersysteemheffing eigenaren in termijnen betalen?