Verontreinigingsheffing

Wie moet verontreinigingsheffing betalen?

Particulieren
U betaalt verontreinigingsheffing als u gebruiker bent van een zelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld als huurder of eigenaar die in de woning woont) en u uw afvalwater rechtstreeks loost op het oppervlaktewater (bijvoorbeeld een sloot).

BedrijvenU betaalt verontreinigingsheffing als u gebruiker bent (bijvoorbeeld als eigenaar of huurder) van een gebouw of terrein, dat géén woning is en u loost uw afvalwater rechtstreeks op het oppervlaktewater (bijvoorbeeld een sloot).

Hoe wordt de verontreinigingsheffing berekend?

Voor de zuiverings- en verontreinigingsheffing voor woonruimten gelden twee vaste tarieven. Een tarief voor een éénpersoonshuishouden (1 vervuilingseenheid (1 ve) en een tarief voor een meerpersoonshuishouden (3 vervuilingseenheden (3 ve). Voor tweepersoonshuishoudens geldt geen apart tarief.
De Regionale Belasting Groep gaat uit van het aantal personen dat bij de gemeentelijke Basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA)* op uw adres is ingeschreven. Komt u in de loop van het jaar alleen te wonen, dan passen wij de aanslag automatisch aan. Het te veel betaalde bedrag wordt teruggestort of verrekend.

*Geef een verhuizing, overlijden of geboorte altijd door aan uw gemeente.

Waarom betaal ik verontreinigingsheffing?

Met de opbrengst van de zuiveringsheffing betaalt het hoogheemraadschap de zuivering van het afvalwater dat via het riool wordt afgevoerd. Denk hierbij aan water dat door de gootsteen verdwijnt, water uit de wasmachine en de wc.
Met de opbrengst van de verontreinigingsheffing betaalt het hoogheemraadschap maatregelen voor schoon water in sloten en (zwem)plassen en voor natuurontwikkeling.

Krijg ik vermindering van verontreinigingsheffing als er iets aan de situatie wijzigt in de loop van het jaar?
Is het voor de verontreinigingsheffing van belang uit hoeveel personen mijn huishouden bestaat?
Kan ik bezwaar indienen tegen de verontreinigingsheffing?
Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de verontreinigingsheffing?
Kan ik de verontreinigingsheffing in termijnen betalen?