Precariobelasting gemeente

Wie moet precariobelasting gemeente betalen?

Degene die een voorwerp heeft op, onder of boven gemeentegrond moet daarvoor betalen . Het gaat bijvoorbeeld om reclamevoorwerpen aan de gevel, het uitstallen van goederen en kraampjes. Maar ook het plaatsen van een terras, bouwmaterialen of het hebben van een stoep, trap of leidingen buiten uw eigen grond of eigen pand of perceel valt onder precariobelasting.

Horecaondernemers met een terras betalen precariobelasting. Evenals kraamhouders die hun handelswaren boven openbare gemeentegrond uitstallen. Daarnaast betalen bewoners van een woonboot precariobelasting in plaats van onroerendezaakbelastingen.

Om illegale uitstallingen te voorkomen en het bestand van de precariobelasting actueel te houden controleert de gemeente regelmatig.

Hoe wordt precariobelasting gemeente berekend?

Bij ieder soort precario-object hoort een tarief en een berekeningseenheid. De aanslag wordt berekend door vermenigvuldiging van het aantal eenheden met het tarief.

Wanneer kan ik de aanslag voor precariobelasting gemeente verwachten?

De RBG stuurt in de volgende maanden de gemeentelijke belastingaanslagen:
Januari: Delft
Februari: Vlaardingen en Schiedam

U ontvangt uw aanslag later als op het moment dat we de aanslagen opleggen nog niet al uw gegevens bekend zijn.

Waarom betaal ik precariobelasting gemeente?

Van de opbrengst worden gemeentelijke voorzieningen gefinancierd. Bijvoorbeeld straatstenen, bibliotheek en veiligheid. Heffen van precariobelasting heeft bovendien een remmende werking op het aantal voorwerpen dat op grond van de gemeente wordt neergezet en levert zo ook een bijdrage aan de veiligheid.

Wat is het tarief van precariobelasting gemeente?

Dat hangt af van voor welke gemeente de RBG de precariobelasting int. Hieronder ziet u de verordeningen inclusief de tarieventabellen per gemeente.
Tarieventabel precario 2019 Delft 
Tarieventabel precario 2019 Vlaardingen
Tarieventabel precario 2019 Schiedam

Krijg ik vermindering van precariobelasting gemeente als er iets aan de situatie wijzigt in de loop van het jaar?
Kan ik bezwaar indienen tegen de precariobelasting gemeente?
Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de precariobelasting gemeente?
Kan ik de precariobelasting gemeente in termijnen betalen?